پالایش نفت اصفهان
  • بسته حمایتی
  • جهش تولید
  • شهردار
  • refinery
  • پالايش5
واحدهاي شركت
1394/02/06 تاریخ به روز رسانی:

واحدهاي توليدي:

ايـن مجتمع بزرگ پالايـشي متشكل از دو پالايـشگاه تقريـباٌ مشابه بوده كه اصلي تريـن واحدهاي عمليـاتي آن عبارتند از :

واحدهاي تقطير نفت خام

اولين مرحله فرآورش نفت خام در واحد تقطير انجام ميشود. در اين مرحله تحت شرايط خاصي از دما و فشار، محصولات اصلي از نفت خام جدا ميشوند. واحد تقطير از دو قسمت تقطير در جو و تقطير در خلأ تشكيل شده است.

تقطير در جو، نفت خام را به فرآوردههاي گاز، گازمايع، نفتاي سبك و سنگين و B.N، نفتسفيد، نفت گاز و ته مانده برج، تفكيك ميكند. واحد تقطير در خلأ تهمانده برج تقطير در جو را به محصولات نفت گاز، خوراك واحد آيزوماكس، روغن خام سبك و سنگين و تهمانده برج تقطير در خلأ تبديل ميكند.

ظرفيت اسمي هر يك از واحدهاي تقطير 100 هزار بشكه در روز است، كه با اجراي طرحهاي افزايش ظرفيت به
B/D 144000هزار بشكه در روز افزايش يافته است.

واحدهاي كاهش گرانروي

در اين واحد مولكولهاي سنگين تهمانده برج تقطير درخلأ در دماي بالا شكسته شده و باعث كاهش گرانروي آن ميشود.

محصولات حاصل از اين فرآيند گاز، بنزين خام (نامرغوب) و نفت كوره است. ظرفيت اسمي اين واحد 19000 تا 22500 بشكه در روز است. در حال حاضر اين واحدها در سرويس نفت خام با ظرفيت 45000 بشكه در روز قرار گرفتهاند.

واحدهاي تهيه گاز مايع

گاز مايع توليدي در واحدهاي تبديل كاتاليستي و واحدهاي تقطير و هيدروكراكر و بنزين سازي پس از جمعآوري و هدايت به اين واحدها به محصولاتي نظير گاز سوخت پالايشگاه، پروپان و بوتان مايع و پنتان تفكيك ميشوند.

ظرفيت اسمي هر واحد گاز مايع 8800 بشكه در روز كه در حال حاضر تا حد 14800 بشكه قابل در سرويس ميباشد.

واحدهاي تصفيه و تبديل كاتاليستي نفتا

در اين واحد بنزين خام سنگين حاصل از واحدهاي تقطير در جو و هيدروكراكر ابتدا درمجاورت كاتاليست و فشار و دماي مناسب از ناخالصيها تصفيهشده و سپس با كمك كاتاليست داراي پلاتين- رينيوم به پلاتفرميت (بنزين با درجه آرامسوزي بالا) تبديل ميشود. محصولات ديگر حاصل از اين فرآيند، گاز مايع و گاز غني از هيدروژن است كه ظرفيت اسمي هر يك از اين واحدها 14760 بشكه در روز ميباشدو در حال حاضر ظرفيت اين واحدها معادل 22500 بشكه در روز است.

واحدهاي هيدروكراكر(ISOMAX)

در اين واحد، برش نفتي سنگين(ISO-FEED) حاصل از واحد تقطير در خلاء در مجاورت كاتاليست و هيدروژن و به كمك درجه حرارت C 440-400 و فشار حدود 2700 پوند براينچ مربع به گاز، گازمايع، نفتاي سبك و سنگين، نفت سفيد (مناسب سوخت جت) و نفت گاز تبديل ميشود.

ظرفيت اسمي هر يك از اين واحدها 15000 بشكه در روز است و تا مرز 22500 بشكه در روز افزايش يافته است.

واحدهاي تهيه هيدروژن

به منظور تأمين هيدروژن مورد نياز واحدهاي هيدروكراكر(ISOMAX) و افزايش خلوص هيدروژن توليد شده در واحد تبديل كاتاليستي نفتا، با بكارگيري بخار(REFORMING STEAM)و استفاده از كاتاليستهاي مختلف، روزانه 35 تا 38 ميليون فوت مكعب هيدروژن با خلوص97-96 درصد در اين واحد توليد ميشود. شايان ذكر اينكه تسهيلات لازم براي ارسال 4 ميليون فوت مكعب در روز از هيدروژن توليدي به شركت سهامي پتروشيمي اصفهان فراهم ميباشد.

واحد خالصسازي هيدروژن:

خلوص هيدروژن در واحدهاي هيدروژنسازي حداكثر 97 درصد است. براي توليد هيدروژن با درجه خلوص حدود9/99 درصد و براي احياي كاتاليست در واحد تبديل كاتاليستي از غربالهاي ملكولي (PSA) در اين واحد استفاده ميشود كه قادر است روزانه 1820 كيلوگرم هيدروژن خالص تهيه نمايد.

تأسيسات مربوط به آب و برق و بخار

آب: آب خام مصرفي پالايشگاه به ميزان حدود 1000 مترمكعب درساعت از طريق خط لوله 24-20 اينچ و به طول تقريبي 30 كيلومتر از رودخانه زايندهرود واقع در شهرستان «درچه» تأمين ميشود. اين شركت از شبكه آب شهري به ميزان حداكثر 700مترمكعب در ساعت در موقع لزوم نيز استفاده مينمايد.

بخار: شش دستگاه ديگ بخار هر كدام با ظرفيت 227 تن در ساعت، بخار با فشار 8/42كيلوگرم بر سانتيمتر مربع توليد مينمايند.

هوا: سه دستگاه كمپرسور هوا با ظرفيت 6700 و چهاركمپرسور با ظرفيت 4500 نرمال مترمكعب در ساعت و يك دستگاه با ظرفيت 6000 نرمال متر مكعب هواي موردنياز را توليد ميكنند.

آب صنعتي: چهار دستگاه تهيه آب صنعتي با ظرفيت مجموعاً 320 مترمكعب در ساعت به همراه حدود 400 مترمكعب در ساعت آب مقطر بازيافتي، آب مورد نياز ديگهاي بخار را توليد ميكنند.

برق: پنج ژنراتور برق هر يك به قدرت توليد 16000 كيلووات ساعت برق مورد نياز پالايشگاه را تأمين مينمايند.

آب خنككننده: آب خنك كننده مورد نياز واحدهاي عملياتي توسط چهاردستگاه‌برجهاي خنك كننده تأمين و توزيع ميگردد.

واحد تصفيه فاضلاب صنعتي

اين واحد با ظرفيت 280 مترمكعب در ساعت بخشي از آب جبراني برجهاي خنككننده را از طريق بازيافت آبهاي آلوده تأمين ميكند.همچنين واحد RO از سال 1387 راه اندازي و حداكثر 350 متر مكعب در ساعت آب به سيستم باز مي گرداند.

واحد تصفيه فاضلاب بهداشتي

فاضلاب بهداشتي پالايشگاه، روغنسازي، خطوط لوله و انبار نفت شهيد محمدمنتظري در تأسيسات مربوطه در پالايشگاه تصفيهشده و به مصرف آبياري فضاي سبز ميرسد.

واحد تهيه ازت(COLD BOX)

اين واحد به منظور تهيه ازت مورد نياز واحدهاي مختلف كاتاليستي طراحي شده است. گاز ازت به دليل بياثر و خنثيبودن، در عمليات جلوگيري از نفوذ اكسيژن به مخازن، تخليه ايمن مواد، ككسوزي كاتاليست و كنترل دماي برخي از كورهها و نيز كنترل عمليات گوگردسازي درموارد اضطراري مورد استفاده زيادي دارد كه ظرفيت آن معادل 900متر مكعب بر ساعت گاز و 400 نرمال مترمكعب بر ساعت (معادل گاز)نيتروژن مايع ميباشد ودرمجموع ظرفيت كل اين واحد1300 نرمال مترمكعب ازت گازي ميباشد.

واحد توليد حلالهاي ويژه

ظرفيت اين واحد براي توليد انواع حلالهاي صنعتي به شرح زير ميباشد ، كه با توجه به شرايط واحدهاي پالايشي و تقاضاي بازار هر كدام از محصولات زير توليد مي گردد.

واحدهاي تصفيه گاز با محلول آمين

چنانچه در شرح عمليات پالايش اشاره شده، نفت خام خوراك پالايشگاه داراي ناخالصي تركيبات گوگردي است كه در پي عمليات پالايش در واحدهاي مختلف به هيدروژن سولفوره (H2S) تبديل شده و بهمراه ساير گازهاي سبك به واحد تصفيه هدايت و در آنجا هيدروژن سولفوره بوسيله محلول امين (DGA) جذب و گاز شيرين شده عاري از هيدروژن سولفوره (حداكثر 50PPM) جهت سوخت پالايشگاه ارسال مي گردد و در صورت لزوم خوراك واحد هيدروژن سازي مي شود. هيدروژن سولفوره جذب شده، در درجه حرارت بالا و فشار كم در برج مربوطه از محلول دي گليكول آمين جدا شده و جهت تهيه گوگرد به واحد بازيافت گوگرد هدايت مي شود.

واحدهاي آب ترش

آب ترش از قسمتهاي زير حاصل مي گردد:

1- جهت كاهش فشار بخار و نقطه جوش هيدروكربورهاي مختلف و در نتيجه تفكيك بهتر و سانتر از بخار آب (STRIPPING STEAM) استفاده مي گردد. اين بخار پس از طي كردن مسير طول برج و خنك كننده هاي ابي و هوائي تبديل به آب شده و از مواد نفتي جدا مي گردد.

2- بمنظور محلول كردن نمكهاي كلرور آمونيوم و سولفور آمونيوم و غيره در واحدهاي آيزوماكس و تصفيه هيدروژني نفت از تزريق آب مقطر (CONDENSATE) استفاده مي شود كه سپس در مراحل ديگر آب حاوي نمكهاي ياد شده و هيدروژن سولفوره و آمونياك آن جدا شده و آب حاصله جهت مصرف دستگاههاي نمك گير واحدهاي تقطير بمنظور حل نمودن نمك نفت خام مصرف مي گردد.

آب حاصل شده كه بعلت داشتن هيدروژن سولفوره آب ترش ناميده مي شود در واحد تصفيه بوسيله گرم كردن در برج مربوطه (SOUR WATERSTRIPPER) مواد هيدروژن سولفوره و آمونياك آن جدا شده و آب حاصله جهت مصرف دستگاههاي نم ير واحدهاي تقطير بمنظور حل نمودن نم نفت خام مصرف مي گردد.

هيدروژن سولفوره حاصله در واحد بازيافت گوگرد بكار مي رود و يا در مشعل مخصوص H2s سوزانده مي شود.

واحد بازيافت گوگرد

هيدروژن سولفوره حاصل از واحد جذب با محلول آمين در اين واحد و همچنين سولفوره حاصل از واحدهاي آب ترش پس مخلوط شدن با ميزان مناسب هوا (اكسيژن) به گوگرد با درجه خلوص 9/99% تبديل مي گردد.

اصول كار بدين صورت است كه ابتدا يك سوم از H2s با اكسيژن تركيب و به SO2 و آب تبديل گرديده و در مرحله دوم SO2 حاصله با هيدروژن سولفوره باقيمانده به عنصر گوگرد مي گردد.

مرحله اول فعل و انتقعالات فوق در درجه حرارت 1300-1000 درجه سانتيگراد و مرحله دوم در حضور كاتاليست آلوميناي فعال AL2O3 و درجه حرارت 330- 210 درجه سانتيگراد انجام مي گيرد.

متوسط توليد گوگرد 100 تن در روز است كه در مخزن مربوطه بصورت مذاب ذخيره و پس از تلمبه شدن در محوطه ديگر بصورت كلوخه اي تبديل مي شود، براحتي قابل استفاده و جذب در زمينهاي قليائي مي شود و موجب بالابردن بهره دهي محصولات كشاورزي مي گردد و در صنايع مختل نظير اسيد سازي هم مصرف دارد.

مشعل هاي پالايشگاه

بمنظور تخليه گاز واحدهاي مختلف پالايشگاه در موارد اضطراري و يا مواقع بازكردن شيرهاي اطمينان برج ها و ظروف در اثر افزايش فشار و درجه حرارت و همچنين جهت تنظيم فشار معمول بعضي واحدها از دو شبكه 48 اينچي مجزا (قابل ارتباط) و دو مشعل به ارتفاع 81 متر استفاده مي شود.

مشعل كه بمنزله دريچه اطمينان و امنيت پالايشگاه است دائما روشن نگهداشته مي شود تا در موارد اضطراي ناخواسته و نامعلوم كه هر لحظه انتظار آن مي رود، فشار واحدها به آن تخليه و مواد نفتي در محيط امني سوزانده و از نشر آنها كه امكان آتش سوزي، انفجار ، مسموم كردن افراد و ايجاد خسارت مالي و جاني زيادي در بر دارد جلوگيري گردد. همچنين علاوه بر دو مشعل اصلي پالايشگاه، يك مشعل هم جهت سوزاندن گاز هيدروژن سولفوره در نظر گرفته شده است كه آنهم دائماٌ روشن است. البته در حال حاضر گاز هيدروژن سولفوره در مشعل شرقي پالايشگاه سوزانده مي شود.

سيستم سوخت رساني

حرارت در پالايشگاهها نقشي اساسي در جهت تفكيك، تبديل، شكستن هيدروكربورها و توليد بخار آب عنوان عمامل محركه ماشين آلات، مولدها، انتقال گرما و . . . بعهده دارد.

انرژي حرارتي لازم از سوزاندن گازهاي حاصله از قسمتهاي مختلف پالايشگاه بهمراه گاز طبيعي، سوخت سنگين (نفت كوره) و سوخت سبك (بدست آمده از واحدهاي بازيافت و محصولات خارج از استاندارد) حاصل مي شود.

واحدهاي بنزين سازي- واحد بنزين سازي از سه واحد تشكيل گرديده است

1- واحد تصفيه نفتا (NHT)

واحد 721 با ظرفيت 60000 بشكه در شبانه روز عمليات تصفيه را انجام مي دهد.

خوراك اين واحد مي تواند برشي از نفتاي سبك و سنگين واحدهاي تقطير و پنتان واحدهاي گاز مايع و GASO LINE واحد غلظت شكن و نفتاي سبك و سنگين دريافتي از ندرعباس و يا نفتاي سبك واحد آيزوماكس ها و غيره باشد.

بعلت حساس بودن كاتاليستهاي مورد استفاده در واحدهاي C.C.R . و ايزومريزاسيون به تركيبات سولفورونيتروژن و ساير ناخالصي ها و واحد نفتا جداسازي اين تركيبات را از خوراك ورودي در يك راكتور با بستر ثابت و هيدروژن در درماي 280 درجه سانتي گراد جدا مي نمايد.

سپس نفتا به برش سبك و سنگين كه به ترتيب خوراك واحد ايزومرسيون و C.C.R مي باشد تفكيك مي گردند.

2- واحد C.C.R كه شامل واحدهاي 722 و 723 مي باد و با ظرفيت 33000 بشكه در شبانه روز كار مي كند در واحد 722 نفتاي سنگين تصفيه شده در واحد NHT در راكتورهايي از نوع كاتاليست در گردش تغيير ساختار مولكولي داده و بنزني با عدد اكتان بالا 100 تا 99 و گاز مايع و هيدروژن با درجه خلوص بالا توليد مي شود.

3- احياء كاتاليست به صورت گردشي همزمان در واحد 723 صورت مي گيرد.

4- واحد ايزومريزاسيون: با ظرفيت 27000 بشكه در روز كار خواهد كرد. در اين واحد خوراك نفتاي سبك تصفيه شده از واحد NHT تحت واكنش ايزومزيراسيون كاتاليستي قرار گرفته و بنزين با عدد اكتان بالا 98-95 توليد مي شود.

28211 تعداد بازدید:
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به شركت پالايش نفت اصفهان مي باشد.
Powered by DorsaPortal